• Language
Природен парк „Златни пясъци”

Природен парк „Златни пясъци”

Най-малкият природен парк в България е „Златни пясъци”. Той обхваща площ от 13,2 кв. км. Разположен е на 17 км на североизток от морската столица Варна, успоредно на морския бряг. Природният парк обгражда курортния комплекс Златни пясъци. Паркът е дълъг 9,2 км, а средната му ширина е 1,2 км. Най-високата точка е 269 м, а средната надморска височина е 110 м.

Паркът е създаден на 3 февруари 1943 година. Тогава с постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти част от държавната гора Хачука с площ от 2,4 кв. км е обявена за народен парк „Златни пясъци”. Основната му цел е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти. Природният парк е Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000.

Климатът на парка е континентално-средиземноморски. Характеризира се с прохладна пролет, топло лято, топла и продължителна есен, мека зима с незначителни снеговалежи. Средната януарска температура е около 1°С. Лятото е топло и предимно слънчево. Средните месечни температури през лятото са около 21-22 °С. Есента е по-топла от пролетта с 4-5°С. Средната годишна температура е +11,6°С.

Разнообразието от растителни съобщества е изключително голямо за малката площ на природния парк. Естествената растителност се характеризира с развитие на дървесни съобщества, доминирани от келяв габър (Carpinus orientalis), цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto Ten.), космат дъб (Quercus pubescens), мъждрян (Fraxinus ornus) и др. Развитието на сублонгозна растителност в ниските части на парка е една от най-специфичните му особености - полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus robur), бяла топола (Populus alba), черна елша (Alnus glutinosa), висока скрипка (Smilax excelsa), гръцки гърбач (Periploca graeca) и др.

Срещат се и множество представители на субсредиземноморската флора – люляк (Syringa vulgaris), храстовиден смин (Jasminum fruticans), драка (Paliurus spina-christis), храстовидна зайчина (Сoronilla emerus), смрадлика (Cotinus coggygria) и др.

Установени са 50 вида водорасли. Присъствието на червеното сладководно водорасло Audouinella chalybaea единствено в чешма „Ковшак” е свидетелство за доброто екологично състояние на водите в тази част на парка.

В парка се наблюдават Myxomycota – лигави гъби, Ascomycota – торбести гъби, и Basidiomycota – базидиеви гъби, както и 77 вида и над 500 вида висши растения.

В природен парк „Златни пясъци” се срещат над 150 вида лечебни растения.

Фауната е представена от 621 вида безгръбначни, 11 вида влечуги, 122 вида птици - 46 вида постоянно гнездящи, 40 вида – прелетни, грабливи и др.; 27 вида дребни бозайници, 14 вида едри бозайници и прилепи.

За туристите и любителите на природата са разработени пет туристически и пет специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно разнообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, природо-познавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм, туризъм за хора със специални нужди. По протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси и огнища в близост до старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни гледки към морето, парка и курортния комплекс.

В югозападната част на парка се намира най-известният за района туристически обект – скалният манастир Аладжа манастир. В парка са открити и останки от базилика и средновековни крепости.


Снимки Всички
Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци
Работно време

Посетителски и информационен център на дирекцията на природен парк „Златни пясъци”:

Работно време:
8:30-16:30 ч.
почивни дни: събота и неделя
(при заявка работят и тогава).

Водачество на групи в природен парк „Златни пясъци”, ЗМ„Побити камъни”:
водачество до 2 часа
възрастни граждани
5-10 души – 20.00 лв.
за група 10-20 души – 40.00 лв.
за група,над 20 души – 2.00 лв./човек,

водачество до 4 часа – цена за водачество до 2 часа + 50%
водачество до 8 часа – цена за водачество до 2 часа + 100%
деца – 1.00 лв.

Беседи в посетителския център:

на български – 1 час пред група до 20 души – 15.00 лв.
на английски, руски и френски език – 1 час пред група до 20 души – 30.00 лв.

Ползване на велосипед по веломаршрута за 1 час  6.00 лв., за повече от 4 часа се ползва 50% отстъпка на час – 3.00 лв.

Ползване на барбекю за 1 ден с предоставяне на скара и дърва – 30.00 лв.

Ползване на 10 кв. м площ за временен бивак за 1 денонощие – 1.20 лв.

Провеждане на екологични игри с деца за 1 час –10.00 лв.

Провеждане на консултации за 1 час – 30.00 лв.

Организиране на бивачен лагер (групи до 10 деца) – за 1 ден/дете – 20.00 лв.

Организиране на детско зелено училище (групи до 10 деца) – за 1 ден/дете – 10.00 лв.

Организиране на фотосафари за 1 ден – за 1 човек – 40.00 лв.

За контакти

Контакти с дирекцията на природен парк „Златни пясъци”гр. град Варна 9007, ПК 20 (Офисът на дирекция на природен парк „Златни пясъци” се намира в сградата на посетителския център)

Телефони:
+359 52 355591
+359 52 355561 (директор)

e-mail: [email protected] [email protected]
Website: www.parkzlatnipiasaci.com

Препоръчваме да видите Всички
Аладжа манастир Аладжа манастир

Аладжа манастир се намира в красива местност на 14 км северно от  град ...

Златни пясъци Златни пясъци

Златни пясъци е един от най-старите и най-големите черноморски курорти на ...

Слънчев ден Слънчев ден

Слънчев ден е български курорт, разположен на Северното Черноморие, на 10 км ...

Университетска ботаническа градина – екопарк - град Варна Университетска ботаническа градина – екопарк - град Варна

Университетската ботаническа градина – екопарк - гр. Варна, е създадена ...

Университетска ботаническа градина в Балчик Университетска ботаническа градина в Балчик

Университетска ботаническа градина в Балчик е създадена през 1955 г. от акад. ...