• Language
Осогово - Защитена зона, директива за птиците

Осогово - Защитена зона, директива за птиците

Планината Осогово се намира в западната част на страната и обхваща територии от България и Македония. Обявена е за защитена територия със Заповед No.РД-780 от 29.10.2008 г.

Най-добре залесени са северните и североизточните склонове на Осогово. Преобладават буковите гори, срещат се още черен бор и обикновена ела. Тревистата растителност е представена от обикновената полевица (Agrostis vulcaris), валезиевата власатка (Festuca valesiaca), чернеещата власатка (Festuca nigrescens) и др. В най-високите части на планината, при връх Руен (2251 м) се срещат качулатата гъжва (Sesleria comose), броловата власатка (Festuca airoides), сибалдия (Sibaldia procumbens), цениска ливадина (Poa cenisia) и др.

В Осоговската планина се опазват 27 природни местообитания, 15 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, два вида риби и 8 вида безгръбначни. Защитени са 94 вида птици - 17 вида по Закона за биологичното разнообразие; 11 вида в Червената книга на България (списък със застрашени биологични видове в България) и 30 вида в Конвенцията за опазване на мигриращите видове. Сред защитените видове птици са горска ушата сова (Asio otus), селска лястовица (Hirundo rustica L.), червенокръста лястовица (Hirundo daurica), горска бъбрица (Anthus trivialis), воден кос (Cinclus cinclus), жълтоглаво кралче (Regulus regulus) и др.

Световно защитени са пет вида растения - обикновен салеп (Orchis Morio), елвезиево кокиче (Galanthus Elwesii) и др. По Закона за биологичното разнообразие са защитени планински божур (Trolius Europaeum), черна кандилка (Aquilegia Nigricans) и още три вида.

В Осогово се срещат много лечебни растения - жълт кантарион, червен кантарион, мащерка, лайка, мента, решетка, черен бъз, кървавиче, обикновен дрян и др.

От бозайниците често срещани са дивата свиня (Sus scrofa), язовецът (Meles meles), лисицата (Vulpes vulpes), вълкът (Canis lupus) и др. От рибите се срещат маришка мряна (Barbus cyclolepis), речен кефал (Leuciscus cephalus), скобар (Chondrostoma nasus), балканската пъстърва (Salmo trutta fario) и др.

В Осогово има няколко маркирани маршрута за пешеходни преходи - с различна дължина и продължителност. Няколко маршрута започват от Кюстендил, други от села в околността. Част от маршрутите отвеждат туристите до най-високия връх на Осогово - Руен. В района на Осогово има различни варианти за настаняване – в Кюстендил и селата, изходни пунктове за маршрутите, има хотели, хижи и къщи за гости.

От Туристическо дружество „Осогово” могат да дадат повече информация за туристическите маршрути в района.
Маршрути:
1. Кюстендил – лесопарк Хисарлъка - с. Богослов (маркиран маршрут).
2. Кюстендил – с. Богослов – хижа „Осогово” (маркиран маршрут).
3. Кюстендил – с. Жиленци – местността Студен кладенец – местността Памука – хижа „Осогово” (маркиран маршрут).
4. Хижа „Осогово” – местността Превала (кладенец „Бег Бунар”) – връх Руен (маркиран маршрут).
5. Хижа „Осогово” – връх Църнотрав – село Вратца (маркиран маршрут).
6. Хижа „Осогово” – връх Соколов камик – село Вратца (маркиран маршрут).
7. Хижа „Осогово” – местността Разкола – местността Ешекчийска орница – връх Човека – местността Превала – Каракашка махала – комплекс „Три буки” – хижа „Осогово” (маркиран маршрут).
8. Хижа „Осогово” – местността Голям Предел – Брезовски рид – село Слокощица (маркиран маршрут).
9. Хижа „Осогово” – резерват „Църна река” – Чекански мост – Кюстендил.


Снимки Всички
Осогово - Защитена зона Осогово - Защитена зона Осогово - Защитена зона Осогово - Защитена зона Осогово - Защитена зона
За контакти

Туристическо дружество „Осогово”
Град Кюстендил, ул. "Цар Михаил" № 5

Телефон: +359 78 522 154

Website: www.td-osogovo.org

Препоръчваме да видите Всички
Връх Руен Връх Руен

Руен (2251 м) е най-високият връх в Осоговската планина. Нарежда се на пето ...

Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора” – град Кюстендил Художествена галерия „Владимир Димитров-Майстора” – град Кюстендил

Художествената галерия “Владимир Димитров-Майстора” в Кюстендил е открита ...

Земенският манастир Земенският манастир

Земенският манастир „Св. Йоан Богослов” е разположен на 1,5 км от град Земен ...

Благоевград Благоевград

Благоевград е разположен в Югозападна България, на около 100 км от София, в ...

Стобските пирамиди – природна забележителност Стобските пирамиди – природна забележителност

Стобските земни пирамиди са едни от най-популярните сред туристите природни ...