• Language
Природен парк „Шуменското плато”

Природен парк „Шуменското плато”

Природен парк „Шуменско плато” се намира в източните предели на Дунавската равнина, в близост до град Шумен. Разположен е на едноименното Шуменско плато и заема площ от 3929,9 ха. Обявен е през 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм.

Най-високата точка в парка е на 502 м н.в. Климатът е умереноконтинентален.

Специфичните природни условия на парк „Шуменско плато” благоприятстват развитието на богата растителна покривка. Горите заемат 90% от територията на парка. Преобладават смесените широколистни гори, в които съжителстват обикновен габър (Carpinus betulus), бук (Fagus), цер (Quercus cerris), клен (Acer campestre), ясен (Fraxinus), липа (Tilia) и други дървесни видове. Иглолистните видове са представени от черен (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris), зелена дуглазка (Pseudotsuga menziesii Franco), обикновен (Picea abies) и сребрист смърч (Picea). От храстите най-разпространени са шипка (Rosa canina), червен глог (Crataegus), обикновен дрян (Cornus mas), леска (Corylus). По откритите места в парка се наблюдават тревисти растения и храсти. Срещат се 14 вида орхидеи (Orchidaceae) и над 250 вида лечебни растения. 64 растителни вида са с природозащитен статус.

Шуменското плато се обитава от над 350 вида безгръбначни и над 240 вида гръбначни животни. От бозайниците се срещат благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles) и др. Птичето царство е също богато. От влечугите се срещат шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca), смок-мишкар (Elaphe longissima) , пепелянка (Vipera ammodytes), степен и зелен гущер (Lacerta viridis) и др. Сред защитените животински видове са: добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), пъстър пор (Vormela peregusna), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък креслив орел (Aquila pomarina), черен кълвач (Dryocopus martius), бухал (Bubo bubo) и др.

Шуменското плато е обитавано от човека от дълбока древност. За това свидетелстват откритите в пещерите фрагменти от глинени съдове и оръдия на труда. През различните исторически епохи тук са съществували множество тракийски, антични и средновековни селища и крепости.

По време на Второто българско царство (ХІІ - ХІV в.) възникват скалните манастири - средища на религиозен и културен живот. Разположени са по труднодостъпни скални венци по източните и южни склонове на платото.

Най-значимият исторически и археологически обект в природния парк е Шуменската крепост (Стария град). Тя представлява сложен комплекс от жилищни, култови и крепостни постройки.

Днес Шуменската крепост е добре проучен, консервиран и частично реставриран историко-археологически резерват.

В границите на парка се намира и паметник „Създатели на българската държава”, издигнат в чест на 1300-годишнината от създаването на България. Той пресъздава най-важните моменти от историята на Първото българско царство (VII – XI в.).

Парк „Шуменско плато” е изключително богат на неповторими образци от неживата природа, като атрактивни повърхностни и подземни карстови пещери. Пещерите Бисерна и Тайните понори са сред 25-те най-големи пещери в страната. Срещат се още понори, въртопи, живописни долинни врязвания, наподобяващи малки каньони и непристъпни скални венци.

Паркът е привлекателно място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Достъпът до него се благоприятства от непосредствената близост на гр. Шумен и добре поддържаната пътно-алейна мрежа. Има много добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Туристическите маршрути са маркирани и поддържани и отвеждат посетителите на парка до атрактивни скални форми, вековни букови гори, исторически забележителности и туристически хижи. В парка има условия за практикуване и на екстремните спортове - скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. За удобство на туристите са изградени туристически заслони, беседки, чешми и кътове за отдих.

На територията на парка функционира информационен център. В него може да се получи информация за туристически маршрути, забележителности, защитени територии, да се закупят сувенири и информационни материали, да се наеме водач или велосипед и др.

В близост до информационния център се намира „Горското училище”. Представлява интерактивен комплекс за провеждане на екологични дейности и проекти в естествена природна среда. Включва „Горски лабиринт”, „Пътека на приказките” и „Класна стая на открито”. За организирани групи дирекцията на парка предлага водач-аниматор в Горското училище.


Снимки Всички
Природен парк Шуменското плато Природен парк Шуменското плато Природен парк Шуменското плато Природен парк Шуменското плато Природен парк Шуменското плато
Работно време

Посетителският център работи по заявка.

Беседи на български език – 5 лв./група.

Водачи по тур. маршрути - 2 лв./човек при група над 10 човека
4 лв./човек при група под 10 човека.

В посетителския център има интерактивна изложба - 1 лв. вход.

„Горското училище” е учебен център на открито.

На полянката има черна дъска и пейки в полукръг.

Посещението е безплатно, когато идват групи със собствен обучител.

За водач-аниматор от парка се плаща по 1 лв. на човек.

Работно време на Шуменската крепост:

1 април - 31 октомври: 9:00-19:00 ч.

1 ноември до 31 март – 9:00-17:00 часа.

Няма почивен ден.

На крепостта има екскурзовод, който е осигурен от Историческия музей в Шумен.

Входни такси:
възрастни – 3 лв.
ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания - 1 лв.

Беседа на български език - 5 лв.
на английски и руски - 10 лв.

За контакти

Дирекция на Природен парк „Шуменско плато”

град Шумен, ул. „Стара планина” 2

Tелефон: +359 54 800765

e-mail: [email protected]
Website: www.shumenskoplato.iag.bg

Шуменска крепост

Телефон: +359 54 800381

Препоръчваме да видите Всички
Историко-археологичен резерват Шуменска крепост – град Шумен Историко-археологичен резерват Шуменска крепост – град Шумен

Шуменската крепост е една от най-известните забележителности в България и ...

Томбул джамия „Шериф Халил паша”, Шумен Томбул джамия „Шериф Халил паша”, Шумен

Джамията Шериф Халил паша, известна още като Томбул джамия, се намира в град ...

Паметник „Създатели на българската държава” Паметник „Създатели на българската държава”

Паметник „Създатели на българската държава” се намира на 6 км от град Шумен, ...

Регионален исторически музей - град Шумен Регионален исторически музей - град Шумен

Началото си Историческият музей в Шумен води от 1857 г., когато възрожденският ...

Национален историко-археологически резерват Велики Преслав – град Велики Преслав Национален историко-археологически резерват Велики Преслав – град Велики Преслав

Град Велики Преслав е разположен на река Голяма Камчия, на 30 км от столицата ...