• Language
Ждрелото на река Ерма

Ждрелото на река Ерма

Живописното ждрело на река Ерма (Трънското ждрело) се намира на около 3 км от град Трън и представлява една от атрактивните природни забележителности в тази част на страната. Ждрелото е с дължина около 100 метра и ширина в най-тясната част около 5 метра. От двете страни на реката се издигат отвесни скали с височина около 150-200 м.

За любопитните туристи и природолюбителите е изградена специална екопътека, която започва от южния край на каньона. Маршрутът е с дължина 13 км и минава през дървени мостове над река Ерма, продължава през тунел, прорязан в скалата, а зад него се спуска по 35-метров дървен мост, след който започва изкачване на западната скала на ждрелото. Най-интересните и атрактивни обекти по трасето на екопътеката са двете ждрела - на река Ерма и на река Ябланишка.

Гледката, която се открива от екопътеката, спира дъха с внушителните си скални образувания в речните ждрела, пенливи водопади и водни прагове. 

Ждрелото на Ерма е резултат от хилядолетното ерозионно действие на реката, която е прорязала дълбока теснина във варовика. Преди повече от век, посещавайки това ждрело, големият български писател Алеко Константинов възкликва възхитен: "Какво, Швейцария ли?".

Ждрелото на Ерма е обявено за природна забележителност със Заповед №.1803 от 26.07.1961 г. с цел опазване на уникални скални образувания. Но тук забележителна е и живата природа. Само на няколко квадратни километра се срещат десетки  дървесни, храстови и тревни видове. Някои от тях  са изключително красиви, като например люлякът през месец май или смрадликата през септември и октомври, а най-вече изключително рядката, срещаща се само на Балканския полуостров райхенбахова перуника (Iris reichenbachii), която може да се види през месец юни.

Птичето царство също впечатлява със своето богатство – тук се наблюдават интересни видове като бял щъркел (Ciconia ciconia), осояд (Pernis apivorus), ливаден блатар (Circus pygargus) и др. От бозайниците тук се срещат видра (Lutra lutra), мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), европейски вълк (Canis lupus), рис (Lynx lynx) и др. Земноводните са представени от голям гребенест тритон (Triturus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и др.


Снимки Всички
Ждрелото на река Ерма - природна забележителност Река Ерма Ждрелото на река Ерма - природна забележителност Река Ерма Мостът над река Ерма
Работно време

Обектът е със свободен достъп.

Препоръчваме да видите Всички
Меричлери Меричлери

Балнеоложките курорти в България имат най-дълга история. Траките, които ...

Природен парк „Рилски манастир” Природен парк „Рилски манастир”

Природният парк „Рилски манастир” се намира на територията на община Рила ...

Античен град Улпия Ескус Античен град Улпия Ескус

В близост до брега на река Дуна в, на около 22 км от град Гулянци , област  ...

Мезешка гробница – село Мезек Мезешка гробница – село Мезек

Тракийската куполна гробница с. Мезек (ІV-ІІІ в. пр. Хр.) се намира в ...

Град Поморие Град Поморие

Град Поморие се намира в южната част на българското Черноморие, на 22 км от ...