• Language
Природен парк „Златни пясъци”

Природен парк „Златни пясъци”

Най-малкият природен парк в България е „Златни пясъци”. Той обхваща площ от 13,2 кв. км. Разположен е на 17 км на североизток от морската столица Варна, успоредно на морския бряг. Природният парк обгражда курортния комплекс Златни пясъци. Паркът е дълъг 9,2 км, а средната му ширина е 1,2 км. Най-високата точка е 269 м, а средната надморска височина е 110 м.

Паркът е създаден на 3 февруари 1943 година. Тогава с постановление на Министерството на земеделието и държавните имоти част от държавната гора Хачука с площ от 2,4 кв. км е обявена за народен парк „Златни пясъци”. Основната му цел е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти. Природният парк е Защитена зона за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, част от екологичната мрежа Натура 2000.

Климатът на парка е континентално-средиземноморски. Характеризира се с прохладна пролет, топло лято, топла и продължителна есен, мека зима с незначителни снеговалежи. Средната януарска температура е около 1°С. Лятото е топло и предимно слънчево. Средните месечни температури през лятото са около 21-22 °С. Есента е по-топла от пролетта с 4-5°С. Средната годишна температура е +11,6°С.

Разнообразието от растителни съобщества е изключително голямо за малката площ на природния парк. Естествената растителност се характеризира с развитие на дървесни съобщества, доминирани от келяв габър (Carpinus orientalis), цер (Quercus cerris), благун (Quercus frainetto Ten.), космат дъб (Quercus pubescens), мъждрян (Fraxinus ornus) и др. Развитието на сублонгозна растителност в ниските части на парка е една от най-специфичните му особености - полски ясен (Fraxinus oxycarpa), полски бряст (Ulmus minor), летен дъб (Quercus robur), бяла топола (Populus alba), черна елша (Alnus glutinosa), висока скрипка (Smilax excelsa), гръцки гърбач (Periploca graeca) и др.

Срещат се и множество представители на субсредиземноморската флора – люляк (Syringa vulgaris), храстовиден смин (Jasminum fruticans), драка (Paliurus spina-christis), храстовидна зайчина (Сoronilla emerus), смрадлика (Cotinus coggygria) и др.

Установени са 50 вида водорасли. Присъствието на червеното сладководно водорасло Audouinella chalybaea единствено в чешма „Ковшак” е свидетелство за доброто екологично състояние на водите в тази част на парка.

В парка се наблюдават Myxomycota – лигави гъби, Ascomycota – торбести гъби, и Basidiomycota – базидиеви гъби, както и 77 вида и над 500 вида висши растения.

В природен парк „Златни пясъци” се срещат над 150 вида лечебни растения.

Фауната е представена от 621 вида безгръбначни, 11 вида влечуги, 122 вида птици - 46 вида постоянно гнездящи, 40 вида – прелетни, грабливи и др.; 27 вида дребни бозайници, 14 вида едри бозайници и прилепи.

За туристите и любителите на природата са разработени пет туристически и пет специализирани маршрута, които представят биологичното и ландшафтно разнообразие и са подходящи за пешеходен туризъм, природо-познавателен туризъм, велотуризъм, детски туризъм, фототуризъм, туризъм за хора със специални нужди. По протежение на маршрутите са разположени кътове за отдих – навеси и беседки с пейки, маси и огнища в близост до старинни чешми. Погледни места разкриват панорамни гледки към морето, парка и курортния комплекс.

В югозападната част на парка се намира най-известният за района туристически обект – скалният манастир Аладжа манастир. В парка са открити и останки от базилика и средновековни крепости.


Снимки Всички
Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци Природен парк Златни пясъци
Работно време

Посетителски и информационен център на дирекцията на природен парк „Златни пясъци”:

Работно време:
8:30-16:30 ч.
почивни дни: събота и неделя
(при заявка работят и тогава).

Водачество на групи в природен парк „Златни пясъци”, ЗМ„Побити камъни”:
водачество до 2 часа
възрастни граждани
5-10 души – 20.00 лв.
за група 10-20 души – 40.00 лв.
за група,над 20 души – 2.00 лв./човек,

водачество до 4 часа – цена за водачество до 2 часа + 50%
водачество до 8 часа – цена за водачество до 2 часа + 100%
деца – 1.00 лв.

Беседи в посетителския център:

на български – 1 час пред група до 20 души – 15.00 лв.
на английски, руски и френски език – 1 час пред група до 20 души – 30.00 лв.

Ползване на велосипед по веломаршрута за 1 час  6.00 лв., за повече от 4 часа се ползва 50% отстъпка на час – 3.00 лв.

Ползване на барбекю за 1 ден с предоставяне на скара и дърва – 30.00 лв.

Ползване на 10 кв. м площ за временен бивак за 1 денонощие – 1.20 лв.

Провеждане на екологични игри с деца за 1 час –10.00 лв.

Провеждане на консултации за 1 час – 30.00 лв.

Организиране на бивачен лагер (групи до 10 деца) – за 1 ден/дете – 20.00 лв.

Организиране на детско зелено училище (групи до 10 деца) – за 1 ден/дете – 10.00 лв.

Организиране на фотосафари за 1 ден – за 1 човек – 40.00 лв.

За контакти

Контакти с дирекцията на природен парк „Златни пясъци”гр. град Варна 9007, ПК 20 (Офисът на дирекция на природен парк „Златни пясъци” се намира в сградата на посетителския център)

Телефони:
+359 52 355591
+359 52 355561 (директор)

e-mail: dnpzlatni@nug.bg dppzlatni@abv.bg
Website: www.parkzlatnipiasaci.com

Препоръчваме да видите Всички
Природен парк „Сините камъни” Природен парк „Сините камъни”

Град Сливен се намира на 300 км източно от София и на 100 км западно от гр. ...

Ритлите - природна забележителност Ритлите - природна забележителност

Ритлите е природна забележителност, разположена на площ от 123 хектара на ...

Римски път, село Долни Главанак Римски път, село Долни Главанак

От Античността и Средновековието до наши дни през територията на ...

Тракийски култов комплекс край село Ангел войвода Тракийски култов комплекс край село Ангел войвода

Сред множеството мегалитни паметници около Хасково, тракийският култов ...

Град Вършец Град Вършец

Град Вършец се намира в подножието на Западна Стара планина, на 90 км от София, ...